تقدیم به خواهران دیگر(غیرچادری)

 

سلام خواهرم!

 

گرچه این حق توست که مرا دوستت بدانی یا خواهر یا حتی دشمن!

 

نگذار دشمن بین من و تو جدایی بیندازد!

من، تو هستم

و

تو، من!

 

تفاوت پوشش، مرز بین من و تو نیست.

شاخه ی گلم را با تمام محبتی که در اعماق قلبم دارم، تقدیمت میکنم

و

آغوشم را با تمامی حرارت محبتم برایت باز میکنم

تا

بدانی؛

هیچ دختر چادری ای با تو دشمن نیست.

احترام من را پذیرا باش،

حتی از همین راه دور.

 

نگذار دشمن، بینمان جدایی بیندازد!