طاقتم طاق شد و از تو نیامد خبری

جگرم آب شد و از تو نیامد خبری.

عاشقانی که مدام از فرجت می گفتند

عکسشان قاب شد و از تو نیامد خبری

****

این دل اگر کم است، بگو سر بیاورم، یا امر کن که یک دل دیگر بیاورم،

مولا! خلاصه عرض کنم؛ دوست دارمت! دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم.