چارلز دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست وهمکلاسی ایرانی اش همایون گفت:چرا خانم های ایرانی نمی تونن با مردا مصافحه کنن؟؟چرا در اسلام چنین اجازه ای برای خانم ها صادر نشده؟

همایون لبخندی زد وگفت:ملکه انگلستان می تونه باهر مردی دست بده؟

چارلز باعصبانیت گفت:نه مگه ملکه فرد عادیه؟؟؟؟؟؟فقط فراد خاص میتونن با ایشون مصافحه کنن!

همایون هم بی درنگ گفت:خانوم های ایرانی همشون ملکه هستند،ملکه هم که با مردان غریبه مصافحه نمیکنه!!!