امام صادق(علیه السلام):

چنان از خدا خوف داشته باش که گویی او را می بینی.پس اگر تو او را نمی بینی،او تو را می بیند.

اگر فکر کنی او تو را نمی بیند،کفر ورزیده ای و اگر بدانی که او تو را می بیند و

در عین حال در مقابل او گناه می کنی،او را خوارترین بینندگانِ به خود قرار داده ای .

اصول کافی،جلد ۲،ص ۶۷