باید شهید شد؛
وگرنه می‌میریم…شهید عزادار نمی خواهد؛
رهرو می خواهد.خون شهید،
جاذبه خاک را خواهد شکست.