امام جواد علیه السلام می‌فرماید:

سه خصلت جلب محبت می کند؛انصاف در معاشرت با مردم،همدردی در مشکلات آنها و همراه و همدم شدن با معنویات....