گفت : چند روز تا محرم مانده ؟

گفتم : محرم ؟ امروز عاشوراست ...!

" خندید "

گفتم : مگر نشنیده ای کلُّ یومِ عاشورا ؟

" گریه کرد "


۸ روز تا محرم...
چقدر آماده ای...؟؟؟
خدایا ما رو به محرم ارباب برسون...
در گـــــوشـه ی قـــلــب من فقط غــــــم مــانده

یــک کــــوه پر از غــــصّـــه و مــــاتـم مــانده   

شــایــــد کـــــــه اجـــل بــــاز مــدارا بــکـــــــند

چند روز دگـــــر تـــا بـــــه مـــــحّـــرم مـــانــــده