یادت نرود بانو!
هربار که از خانه پا به بیرون میگذاری 
گوشه ی چادرت را در دست بگیر و 
آرام زیر لب بگو؛ 
"
هذه امانتک یا فاطمة الزهراء

بانو تو فرشته ترین خلقت خدایی 
گاهی آنقدر پاک که پلیدی چشمان ناپاک را نمی شناسی... 
اما آن که تو را آفرید 
از همه نسبت به تو مهربانتر و داناتر است ..

مراقب ارث مادری ات باش بانو
بانو این همه جوان از جوانی شان گذشتند و جان دادند برای تو... 
و از تو خواسته اند که فقط در سنگرت بمانی 
همین و بس
!