مه در محاق رفت و دل آسمان گرفت

خورشید تیره گشت وزمین و زمان گرفت

ناموس حق چو گشت شهید از جفای خصم

در بارگاه قدس دل عرشیان گرفت...