مولا جان...
 
 بیا توافقنامه امضا کنیم،

من رآکتور قلبم  را به نامت میکنم،

تو هم تحریم چشمانت  را از من بردار ...!

 مهدی جان میدانی آقاجان

خواب مانده ایم ازهمان روز اول

همان روز در سقیفه، همان موقع کنار در خانه

میدانی اگر خواب نبودیم کار به پهلوی مادر نمیرسید

به خار در چشمان پدر نمیرسید ،به جگرِ سوخته مجتبی

به ظهر عاشورا ،به زندان ،به زهر

وبه غربت یتیمی نمیرسید
 
اگرخواب نبودیم کار به انتظار شما نمیرسید...

💕 یاصاحب الزمان 💕 
یک طرف دست دعا و یک طرف بارگناه…

این تناقض ها نمک پاشیده روی زخمتان...

 الهی العفو..