آقا ببخش، که
   کوچه پس کوچه
                      های شهر

از من
  برای آمدنت،
                آماده تر شده...