بیا ای تک سوار جاده نور...

رها کن بندها

از دست وپامان..