همه مردان نمی توانند لباس پیامبر را بپوشند..
ولی همه زن ها می توانند چادر حضرت زهرا(س) را بپوشند..

این هم مزیت زن بودن است دیگر...