شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت ونهمین بحرکرامت امام محمدتقی علیه السلام ، تسلیت وتعزیت
مظلوم تر از جواد، بغداد نداشت
آن مظهر داد، تاب بیداد نداشت
می خواست که فریاد کند تشنه لبم
از سوز عطش، طاقت فریاد نداشت