ما را که “یا مُجیر” و “أجٍرنا” عوض نکرد
دلتنگ گریه‌های محرم شده دلم...