رهبرانقلاب: پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت،مقامات و کرامات، وقتی با جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط٢٨سال داشت؛این میشود الگو؛جوان حس میکند یک نمونه عالی درمقابل چشم دارد.۹۰/۱۲/۱۰


                                         داغ امام عسـکری دلـهـا شکستـه  
                                       
در ماتم بابای خود مهدی نشسته

                                             گرد مصیبت چهره ی عالم گرفته
                                       
زهرا ز داغ لاله اش ماتم گرفته