ابان از سلیم بن قیس نقل میکند که او گفت:از سلمان فارسی شنیدم که می گفت:همانا علیعلیه السلام بابی است که خداوند آن را گشوده است که هر کس به آن داخل شود،مومن و هرکس از آن خارج شود ،کافراست.

حدیث ۴۷ از کتاب اسرار آل رسول اللهمیلاد با سعادت امیرالمومنین علی علیه السلام بر همگان مبارک