سرآغاز سخن نام خداییست که غفار وخطا پوش وکریم است

                در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم ا...الرحمن الرحیم است


                                                      خــداوندا....

                                به داده ات، به نداده ات، به گرفته ات شـکر!

                  که داده ات رحمت؛ نـداده ات حکــمت؛ و گرفته ات امتحان است