سخت است که از باغ و صنوبر گویم

از گلشن و قمری و کبوتر گویم

بگذار کنون که گمرهان لب بستند

فریاد کشم ز حب رهبر گویم

***

حقا که تو از سلاله ی فاطمه ای

با خنده ی خود به درد ما خاتمه ای

زیباتر ازین نام ندیدم به جهان

سید علی حسینی خامنه ای

***

با خامنه ای کسی نگردد گمراه

او در شب تیره می درخشد چون ماه

در هر نفسم برای او می خوانم

لاحول و لاقوة الا بالله

***

خنده و طعنه به اشعار و شعارم بزنید

تیر غم بر دل دیوانه و زارم بزنید

در حمایت ز امامم علی خامنه ای

می شوم میثم تمار به دارم بزنید

***

دشمن دین و وطنم مرده باد

ذلتشان روشنی دیده باد

تاج سر مردم این مرز و بوم

یار خراسانی ما زنده باد

***

اگر فرمان دهد رهبر بتازیم

اگر او خواهد از ما سر ببازیم

اگر صبر و قرار از ما بخواهد                                                                                                           بشینیم و بسوزیم و بسازیم