زمانه ی غریبی ست...

حرف حق هم که بزنی می شوی آماج تهمت ها...

قدمی که برای بصیرت برداری میشوی منافق...

آه... از این زمانه و رسم و رسومش...