در این هوای گرم تابستانه، چه زیبا دینداری می کنند بانوان چادری.

در این فصل گرم که که همواره با بی کفایتی مسئولین، خیابان ها عرصه جولان عده ای بی حیا با لباس های زننده ! می شود چه زیبا درس دینداری و استقامت می دهند بانوان چادری و تعبیر

می کنند( فَاستَقِم کَما أُمِرتَ ) را.


باید بوسه زد بر نجابت قدم هایی که برمیداری…

چهره معصومانه ات زیر نقاب چادر،

گنج وجودی پنهان کرده پشت چادرت،

نجابت صدایت،

صلابت گام هایت،

دل رحیمت،

رفتار زهراگونه ات تماما،

بوی عطر خدا می دهد…

این را برای خودت حفظ کن