دو خط که دو طرف عدد قرار میگیرند│ - │

و مثبت می کنند عدد را

حتی اگر منفی باشند

دو خط که اسمشان قدر مطلق است

چادر من

قدر مطلق من است

چه خوب باشم چه بـــــد

از من انسانی خوب می سازد