دل+عمل

یکی می گفت:دلت پاک باشه،حجاب رو بی خیال ..

دوستش جواب داد:پس برو ،مردم آزاری کن،یکی رو بکش،دروغ بگو،بعد برو توجیه کن که دلم پاک بوده!

آیا کسی این توجیه رو ازت می پذیره؟؟

عمل انسان ناشی از عقیده ایست که در دل دارد.نمیشه کسی دلش پاک باشه وعملش ناپاک...

از کوزه همان برون تراود که در اوست...