اداره کل عقل ونفس  لو ا مهبدین وسیله به اطلاع هوای نفس می رساند،از تاریخ صدور این اطلاعیه به هیچ عنوان به حرف های او گوش داده نخواهد شد،وبه درخواست های مکرر او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بدیهی است خواهش،حتی صادر از سوی شهوات،فاقد اعتبار بوده و قابل اجرا نخواهد بود.

هرگونه خشم،حرص و..در دنیا وآخرت پیگرد قانونی داشته ومتخلفین در این دنیا در دادگاه وجدان و در قیامت در دادگاه عدل الهی به مجازاتی متناسب با جرمشان محکوم خواهند شد.

جهت نصب العین شدن برای وجدانهای بیدار تمامی جوانان و علاقمندان به کمال و سعادت ابلاغ گردد.