سلام آقا
دوباره جمعه و
چشمان عشاقت به در خشکیده مولا
نسیمی می وزد آیا
ز کوی با صفای دلبر ما...