در خجسته روز میلاد بانوی صبر واستقامت کربلا،
پرستار دل های زخم دیده خرابه های شام و در فرخنده روز گرامی داشت
مقام پرستار، یاد همه پرستاران دلسوز و سخت کوش خصوصا پرستاران صحنه جهاد و نبرد را گرامی داریم . . .