تو از بس
عاشق حجاب بودی،
حتی مزارت،
در حجاب است!


بچه های قلم